Amser i Symud

NOD Y PROSIECT AMSER I SYMUD YW GWELLA IECHYD A LLES GWEITHWYR IECHYD CYHOEDDUS CYMRU


Defnyddiwch eich Amser i Symud

Caeodd y Cofrestriadau ar gyfer Time to Move ar 4 Gorffennaf 2018

Defnyddiwch eich Amser i Symud

Menter gyffrous
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio menter gyffrous newydd, sef Amser i Symud, i gefnogi eich iechyd a lles yn y gwaith.

Gall pawb gofrestru a manteisio ar y cyfle i ddefnyddio un awr yr wythnos (pro rata), o’ch amser yn y gwaith (â thâl) i fod yn gorfforol egnïol.

Teimlwch yn hapusach, o dan lai o bwysau a chael hwyl

Ymunwch â ffrindiau a chydweithwyr
Rydym yn gwybod y gall symud mwy ein helpu i deimlo’n hapusach, o dan lai o bwysau a’i fod yn gymdeithasol ac yn hwyl.

Mae hwn yn gyfle gwych i dreulio amser oddi wrth eich desg a’ch gwaith, ymuno â ffrindiau a chydweithwyr a gwneud rhywbeth rydych yn ei fwynhau, gan elwa ar y llu o fanteision i’ch iechyd corfforol a meddyliol wrth symud mwy.

Ymunwch â’r rhaglen beilot 12 - mis

Gan ddechrau fis Mehefin 2018

Er mwyn deall y manteision, y problemau a’r rhwystrau i’n sefydliad yn sgil Amser i Symud, byddwn yn rhedeg Amser i Symud fel rhaglen beilot 12 mis a fydd yn dechrau ym mis Mehefin 2018.

Rhaglen wirfoddol yw Amser i Symud a chewch ddewis cymryd rhan neu beidio. Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan, byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn gwerthusiad a gaiff ei gynnal gan Dîm Ymchwil Hot House o Brifysgol Bangor.

Bydd hyn yn golygu cwblhau holiaduron ar-lein (bob 6 mis) a chymryd mesuriadau uniongyrchol. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Beth a phwy.

Cwestiynau Cyffredin

 • Pam mae Amser i Symud yn cael ei chynnal fel rhaglen beilot?

  Dyma un o’r enghreifftiau mwyaf erioed o fentrau gweithgaredd corfforol yn y gwaith i gael ei chynnal yng Nghymru a chan ein bod yn sefydliad sy’n gweithredu ar sail tystiolaeth, rydym wedi penderfynu cynnal rhaglen beilot o Amser i Symud am 12 mis (Mehefin 2018 tan Fehefin 2019). Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn deall y manteision, y problemau a’r rhwystrau i’n sefydliad yn sgil Amser i Symud.

  Caiff Amser i Symud ei werthuso’n annibynnol gan Dîm Ymchwil Hot House, o Brifysgol Bangor.
 • Pam rydym yn cynnig Amser i Symud i chi?

  Rydym yn eich gwerthfawrogi ac yn deall pa mor bwysig yw symud ym mhob agwedd ar fywyd bob dydd, a’r dylanwad sydd ganddo ar ein hiechyd a’n lles.

  Rydym hefyd yn cydnabod ein rôl hollbwysig o ran hyrwyddo gweithgaredd gorfforol ledled Cymru ac o ran cyfrannu at Gymru iachach a mwy cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
 • Beth yw Amser i Symud?

  Mae hwn yn gyfle cyffrous i chi gymryd egwyl o’ch wythnos brysur a bod yn gorfforol egnïol.

  Rhaglen wirfoddol yw Amser i Symud a chewch ddewis cymryd rhan ynddi neu beidio. Os byddwch yn cymryd rhan, cewch ryddid i ddewis gweithgaredd rydych yn ei fwynhau, yn dibynnu ar eich diddordebau, nodau, lefelau ffitrwydd a’r cyfleoedd sydd ar gael i chi o fewn yr ardal lle rydych yn byw.

  Mae hwn yn gyfle gwych i chi gymdeithasu gyda ffrindiau a chydweithwyr ac yn gyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd.

  Bydd gennych yr hyblygrwydd i ddewis pryd a sut rydych yn defnyddio eich amser, yn dilyn trafodaeth gyda’ch rheolwr llinell a’i gytundeb (h.y. gallwch gymryd yr amser mewn un bloc, neu rannu’r amser ar draws yr wythnos waith).

Rhagor o gwestiynau?

Efallai y cewch yr atebion yma …

BETH YW MANTEISION SYMUD MWY?

Mae bod yn gorfforol egnïol yn cwmpasu llu o weithgareddau gwahanol, o gerdded i feicio i gymryd rhan mewn chwaraeon a phopeth yn y canol...

AWGRYMIADAU AR GYFER DEFNYDDIO EICH AMSER

Mae llawer o wahanol fathau o weithgaredd corfforol, ond y pwysicaf yw dod o hyd i weithgaredd corfforol rydych yn ei fwynhau ac y byddwch yn dal i’w wneud...

Amser i Symud

Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Ty Clwydian,
Parc Technoleg Wrecsam,
Wrecsam
LL13 7YP

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.