GWYBODAETH A CHWESTIYNAU CYFFREDIN

Dyma ble y cewch chi’r rhan fwyaf o atebion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Beth yw nod Amser i Symud?

Nod Amser i Symud yw gwella iechyd a lles gweithwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Sut mae cofrestru i gymryd rhan yn Amser i Symud?

Gallwch gofrestru i gymryd rhan yn Amser i Symud ar y dudalen ymuno. Yna bydd aelod o’r tîm gwerthuso yn cysylltu â chi (dros yr ebost/ffôn) i drefnu amser yn eich gweithle i gymryd mesuriadau corfforol yn breifat.

Byddwch wedyn yn cael e-bost yn cynnwys eich cod cofrestru personol. Gwnewch nodyn o’r cod hwn a’i gadw’n ddiogel. Bydd y cod hwn yn unigryw i chi a byddwch yn ei ddefnyddio i gwblhau’r deunyddiau gwerthuso. Bydd yr e-bost hefyd yn cynnwys dolen i dudalennau gwerthuso’r wefan a’r holiadur gwerthuso cyntaf. Gan fod y wefan hon yn un gyhoeddus, bydd y tudalennau gwerthuso yn cael eu diogelu â chyfrinair; bydd y cyfrinair hwn yn cael ei gynnwys yn eich e-bost.

Cwestiynau cyffredinol

Rwyf wedi cofrestru ar gyfer Amser i Symud. A allaf ddechrau defnyddio fy amser?

Bydd angen i chi ddefnyddio eich amser gweithgaredd corfforol yn ystod yr wythnos gyntaf i gwblhau’r holiadur gwerthuso.

Bydd angen i chi roi gwybod i’ch rheolwr eich bod yn cymryd rhan yn Amser i Symud a threfnu cyfarfod i drafod sut a phryd y gallwch gymryd eich amser gweithgaredd corfforol.

Nid oes angen i chi aros i’ch mesuriadau corfforol gael eu cymryd cyn i chi ddechrau defnyddio eich amser gweithgaredd corfforol.

A oes rhaid i mi gymryd rhan?

Nac oes – mae cymryd rhan yn Amser i Symud yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag, ein gobaith yw y byddwch yn ystyried hyn yn gyfle gwych i wella eich iechyd a’ch lles.

Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan, byddwch yn cytuno i ddefnyddio’ch amser penodedig i fod yn egnïol yn gorfforol ac i gymryd rhan yn y gwerthusiad. Dylid defnyddio’r amser gweithgaredd corfforol i gynyddu’r gweithgaredd corfforol rydych eisoes yn ei wneud yn wythnosol, felly mae angen iddo fod yn ychwanegol at unrhyw weithgaredd corfforol rydych yn ei wneud yn barod. Ni fydd modd i chi gymryd rhan yn Amser i Symud heb gymryd rhan yn y gwerthusiad.

Os ydych yn newid eich meddwl ac nad ydych bellach yn dymuno cymryd rhan, bydd modd i chi dynnu’n ôl o Amser i Symud a’r gwerthusiad ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ni fydd rhaid i chi roi rheswm dros dynnu’n ôl ac ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau na’r modd y cewch eich trin yn y gwaith. Fodd bynnag, os byddwch yn tynnu’n ôl o’r gwerthusiad bydd hyn yn golygu na fydd modd i chi bellach gymryd yr amser gweithgaredd corfforol drwy gydol cyfnod y peilot.

Bydd angen i chi roi gwybod i’ch rheolwr llinell eich bod wedi tynnu’n ôl o Amser i Symud.

A oes unrhyw risigau yn gysylltiedig â chymryd rhan yn Amser i Symud?

Mae gweithgaredd corfforol yn rhan o fywyd dyddiol ac yn cynnwys cerdded, rhedeg, gwaith tŷ a garddio. Fodd bynnag, bydd angen i chi ystyried eich galluoedd a therfynau eich galluoedd, hanes meddygol gan gynnwys meddyginiaethau a’r peryglon cysylltiedig, wrth benderfynu pa weithgaredd corfforol i’w gwneud.

Os ydych yn bwriadu gwneud gweithgaredd corfforol sy’n wahanol i’ch gweithgaredd arferol, neu mewn man lle nad ydych yn gwneud gweithgaredd corfforol fel arfer, yna dylech ystyried y risgiau i chi ac i eraill, gan gynnwys unrhyw risgiau sy’n gysylltiedig â’r gweithgaredd corfforol ei hun neu’r amgylchedd lle byddwch yn egnïol yn gorfforol ynddo. Sicrhewch eich bod yn cymryd y camau diogelu angenrheidiol i liniaru / osgoi’r risgiau a nodwyd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn galluogi staff i gymryd rhan yn y fenter hon am gyfnod o 12 mis, ac er nad oes unrhyw risgiau amlwg yn gysylltiedig â hyn, rhaid i'r HOLL staff sy'n cymryd rhan yn y fenter asesu eu galluoedd personol i ymgymryd â'r gweithgaredd o’u dewis a thrafod gyda'u rheolwr llinell i sicrhau bod pob cam rhesymol ac ymarferol wedi'i gymryd i leihau’r peryglon a’r risgiau a nodwyd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynhyrchu a sesiad risg generig fel canllaw a rhaid i'r holl staff sy'n cymryd rhan yn y gweithgareddau 'Amser i Symud' gynnal asesiadau risg deinamig ar gyfer eu gweithgareddau. Os yw'r asesiadau risg dynamig yn cael eu hystyried yn rhai risg uwch, yna mae'n rhaid cwblhau asesiad ysgrifenedig o'r risg.

Mewn perthynas â’r gwerthusiad, bydd yr holl ddata a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael eu cadw’n ddiogel. Bydd y tîm gwerthuso yn mynd ati i droi’r holl ddata’n ddienw fel nad oes modd adnabod unrhyw unigolyn ac ni fydd eich enw yn cael ei gadw ochr yn ochr ag unrhyw ddata a gesglir gennych fel rhan o’r gwerthusiad. Ar ôl cofrestru, byddwch yn cael cod cofrestru personol, sef cod dienw sy’n cael ei greu ar hap ac sy’n unigryw i chi. Bydd y cod hwn yn cael ei gadw gyda’ch data, yn lle eich enw. Peidiwch â rhannu’r cod hwn ag unrhyw un. Os byddwch yn colli eich cod, cysylltwch â’r tîm gwerthuso ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amser i Symud fydd un o’r enghreifftiau mwyaf o fenter genedlaethol gweithgaredd corfforol yn y gwaith yng Nghymru, felly, bydd casgliadau’r gwerthusiad o ddiddordeb i Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ogystal â sefydliadau eraill, yn genedlaethol yng Nghymru, ar draws y DU, ac yn rhyngwladol.

Sut y gallaf gymryd fy amser?

Bydd yr amser y bydd modd i chi ei gymryd ar gyfer gweithgaredd corfforol yn dibynnu ar faint o oriau rydych chi wedi eich cytundebu i weithio bob wythnos. Os ydych yn gweithio’n llawn amser bydd gennych hawl i uchafswm o un awr yr wythnos. Os ydych yn gweithio’n rhan-amser, bydd gennych hawl i amser cyfwerth pro rata (yn seiliedig ar 1.6 munud o amser gweithgaredd corfforol, fesul awr o waith wedi’i gytundebu, fesul wythnos oriau blynyddol).

Ceir enghreifftiau yn y tabl.

Oriau gwaith yr wythnos

Amser Gweithgaredd Corfforol

37.5 awr neu fwy

60 munud

30 awr

48 munud

22.5 awr

36 munud

15 awr

24 munud

7.5 awr

12 munud


Bydd gennych yr hyblygrwydd a’r rhyddid i gymryd yr amser gweithgaredd corfforol a neilltuwyd ar eich cyfer yn ôl eich angen a’ch diddordebau. Dylid defnyddio’r un awr (pro rata) yr wythnos yn ystod eich oriau gwaith arferol (amser gyda thâl) a gellir ei gymryd mewn un bloc, neu mewn unrhyw batrwm sy’n cefnogi’r gweithgaredd y bwriadwch ei wneud. Er enghraifft, gallech ddewis ei gymryd fel dau gyfnod x 30 munud, tri chyfnod x 20 munud neu bum sesiwn x 12 munud (pro rata). Gall sut rydych yn defnyddio eich amser a pha weithgaredd rydych chi’n dewis ei wneud newid drwy gydol y cynllun peilot’

Rhaid i’ch amser gweithgaredd corfforol gynnwys yr amser a gymerir i baratoi ar gyfer y gweithgaredd a dychwelyd i’r gwaith hefyd, gan gynnwys, amser i newid dillad a chael cawod a’r amser a gymerir i deithio i’ch gweithgaredd corfforol ac yn ôl, os bydd angen. Er enghraifft, gellir defnyddio awr o amser gweithgaredd corfforol i gerdded yn ôl ac ymlaen i’r gampfa (10 munud), newid a chael cawod (10 munud) ac ymarfer (40 munud).

Ni allwch gario eich amser gweithgaredd corfforol drosodd o un wythnos i’r llall. Os na fyddwch yn defnyddio eich amser un wythnos byddwch yn colli’r amser hwnnw. Os byddwch i ffwrdd o’r gwaith yn sâl neu ar wyliau blynyddol am ran o’r wythnos, ni allwch gario eich amser drosodd. Os byddwch yn cymryd peth o’ch gwyliau blynyddol un wythnos, bydd angen i chi addasu’r amser y mae gennych hawl iddo yr wythnos honno yn unol â hynny.

Mae’r amser gweithgaredd corfforol yn ychwanegol at eich seibiannau statudol. Fodd bynnag, gallwch gymryd yr amser gweithgaredd corfforol ar ddechrau neu ar ddiwedd eich seibiant er mwyn cefnogi bod yn egnïol yn ystod eich seibiant.

Nid yw sefyll mewn cyfarfodydd, sefyll wrth eich desg a chyfarfodydd cerdded yn cael eu cyfrif fel rhan o’r amser gweithgaredd corfforol gan eich bod yn dal i weithio. Bwriad yr amser gweithgaredd corfforol yw i chi fod yn egnïol yn gorfforol i ffwrdd o’ch desg / gwaith.

Pa fath o weithgaredd corfforol y gallaf wneud?
Eich dewis chi yw pa fath o weithgaredd corfforol i gymryd rhan ynddo. Gallwch ddewis gwneud gweithgaredd fel grŵp / tîm neu ar eich pen eich hun.

Mae gennych y rhyddid i ddewis y gweithgaredd corfforol yn ôl eich diddordebau, nodau, lefelau ffitrwydd, a’r cyfleoedd sydd ar gael i chi yn yr ardal lle rydych yn byw a gweithio.

Chi sy’n gyfrifol am ystyried eich galluoedd a therfynau eich galluoedd, hanes meddygol gan gynnwys meddyginiaethau a’r risgiau cysylltiedig, wrth benderfynu pa weithgaredd corfforol i’w wneud.
Pam mae Amser i Symud yn cael ei gynnal?

Rydym eisiau gwella iechyd a lles ein gweithwyr ac o ganlyniad, rydym wedi ymrwymo i roi cyfle newydd a chyffrous i chi gymryd amser yn ystod yr wythnos waith (amser â thâl) i fod yn egnïol yn gorfforol.

Er mwyn deall a yw’r manteision a ragwelir i iechyd a lles corfforol a meddyliol yn cael eu cyflawni, bydd y fenter yn cael ei threialu o fis Mehefin 2018 tan fis Mehefin 2019. Yna bydd y casgliadau o’r gwerthusiad o Amser i Symud yn cael eu defnyddio i benderfynu a fydd y fenter yn cael ei chyflwyno ar draws y sefydliad.

Rydym yn cydnabod y gall rôl llawer o weithwyr olygu cyfnodau estynedig lle rydych yn eistedd e.e. wrth eich desg neu mewn cyfarfodydd ac mai dim ond rhan o’r ateb yw Amser i Symud er mwyn mynd i’r afael â hyn. Fodd bynnag, y gobaith yw y bydd yr amser gweithgaredd corfforol o gymorth i chi symud mwy tra byddwch yn y gwaith, ynghyd â’r manteision niferus o ran iechyd a lles a ddaw yn ei sgil.

Daeth ein harolwg diweddar, Cadw’n Iach yng Nghymru (www.iechydcyhoedduscymru.org/ cadwniachyngnghymru) hefyd i’r casgliad fod dros dri chwarter (76%) o’r cyhoedd yng Nghymru yn cytuno y dylai cyflogwyr wneud mwy i ofalu am iechyd eu gweithwyr.

Beth yw Gweithgaredd corfforol?

Mae gweithgaredd corfforol yn cael ei ddiffinio fel unrhyw symudiad o’r corff sy’n defnyddio’r cyhyrau ac yn llosgi egni (e.e. cerdded, loncian, nofio, beicio, dawnsio, tennis etc.). Ni fydd gweithgareddau eraill sydd o les i chi ond nad ydynt yn gorfforol o ran eu natur megis ymwybyddiaeth ofalgar neu fyfyrdod yn cyfrif fel rhan o’ch amser gweithgaredd corfforol.

A oes gan bawb sy’n gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru yr hawl i gymryd rhan yn Amser i Symud?
Oes. Mae pawb sy’n gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan gynnwys y rhai ar gytundebau cyfnod penodol yn gallu cymryd rhan yn Amser i Symud. Fodd bynnag, ni fydd hawl gan staff Asiantaeth i gymryd rhan.

Mae cymryd rhan yn Amser i Symud yn wirfoddol a bydd pob gweithiwr cymwys yn gallu cymryd rhan ar yr amod eu bod yn:
  • Cofrestru i gymryd rhan
  • Defnyddio’r amser i ymgymryd â gweithgaredd corfforol
  • Cymryd rhan yn y gwerthusiad, sy’n cael ei gynnal gan The Hot House
A oes angen sêl bendith fy rheolwr llinell arnaf i gymryd yr amser gweithgaredd corfforol?
Nac oes, mae gennych hawl i gymryd yr amser gweithgaredd corfforol os ydych wedi cofrestru ar gyfer Amser i Symud a’r gwerthusiad. Fodd bynnag, bydd angen i chi drafod pryd a sut i gymryd yr amser gyda’ch rheolwr llinell er mwyn sicrhau bod busnes yn mynd yn ei flaen fel arfer.

Ni fydd rhaid i chi ddangos tystiolaeth i’ch rheolwr llinell ynglŷn â sut y gwnaethoch ddefnyddio’r amser. Fodd bynnag, efallai y bydd eich rheolwr yn cofnodi pryd yr ydych yn cymryd yr amser, er mwyn cefnogi swyddogaethau busnes y tîm. Ni fydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu â’r tîm gwerthuso.
Beth sy’n digwydd os bydd fy rheolwr llinell yn gwrthod i mi gael amser gweithgaredd corfforol?

Peilot deuddeg mis a gefnogir gan y Bwrdd Gweithredol yw Amser i Symud ac mae ar gael i bob gweithiwr. Felly, os ydych wedi cofrestru ar gyfer Amser i Symud, mae gennych hawl i’r amser gweithgaredd corfforol.

Byddem yn eich annog i gael trafodaeth agored gyda’ch rheolwr ynglŷn â phryd y gellir cymryd yr amser. Efallai y bydd eich rheolwr yn teimlo bod rheswm busnes penodol pam na ellir cymryd yr amser ar yr adeg y gofynnwyd amdano ac efallai y bydd yn awgrymu amser arall. Byddem yn eich annog i drafod materion o’r fath a cheisio dod o hyd i amser sy’n gyfleus i’r ddwy ochr. Os na chaiff dim ei ganfod, cysylltwch â’r Tîm Pobl i gael rhagor o gyngor drwy eu Canolfan Cymorth Busnes.

Rwy’n gweithio’n rhan amser; faint o amser gweithgaredd corfforol y mae gennyf hawl iddo?

Mae’r amser gweithgaredd corfforol y bydd modd i chi ei gymryd yn amodol ar faint o oriau rydych chi wedi eich cytundebu i weithio’n wythnosol (dros gyfnod o flwyddyn). Bydd gan gydweithiwr sy’n gweithio’n llawn amser hawl i gymryd uchafswm o un awr yr wythnos. Bydd gennych chi hawl i amser cyfwerth pro rata (yn seiliedig ar 1.6 munud o amser gweithgaredd corfforol, fesul awr o waith wedi’i gytundebu, fesul wythnos (oriau blynyddol).

Ceir enghreifftiau yn y tabl.

Oriau gwaith yr wythnos

Amser Gweithgaredd Corfforol

37.5 awr neu fwy

60 munud

30 awr

48 munud

22.5 awr

36 munud

15 awr

24 munud

7.5 awr

12 munud

 

Os nod Amser i Symud yw gwella lles gweithwyr, a oes modd i ni wneud gweithgareddau nad ydynt yn rhai corfforol?

Nac oes, menter gweithgaredd corfforol yn unig yw Amser i Symud. Ni ellir gwneud gweithgareddau megis ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrdod, lle nad ydych yn egnïol yn gorfforol, yn ystod yr amser gweithgaredd corfforol.

A oes modd i mi ddefnyddio’r amser gweithgaredd corfforol i gymudo i/o’r gwaith?

Oes, os ydych yn dymuno cymudo i’r gwaith mewn ffordd egnïol yn gorfforol e.e. beicio neu gerdded, gellir defnyddio’r amser gweithgaredd corfforol tuag at yr amser ychwanegol y gall hyn ei gymryd.

Os ydych eisoes yn cymudo i’r gwaith mewn ffordd egnïol, gallwch ddefnyddio eich amser gweithgaredd corfforol i wneud gweithgaredd ychwanegol / gwahanol yn ystod y dydd neu efallai y gallech ymestyn eich llwybr cymudo i’r gwaith er mwyn cynyddu eich amser cymudo.

Os ydych yn teithio i’r gwaith ar fws neu drên, efallai y gallech ystyried ddod oddi ar y bws/trên un arhosafn ynghynt a defnyddio eich amser gweithgaredd corfforol i gerdded i’r gwaith.

Os ydych yn teithio mewn car, efallai y gallech ystyried parcio ymhellach i ffwrdd o ben eich taith a defnyddio eich amser gweithgaredd corfforol i gerdded y pellter sy’n weddill.

Cliciwch am gyngor ar drafnidiaeth gynaliadwy ac i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut y gellir gwneud hyn. Am ragor o wybodaeth am deithio i'r swyddfa ac oddi yno, cliciwch yma.

Rydym yn cynnig cynllun Beicio i’r gwaith i gefnogi gweithwyr i feicio i / o’r gwaith. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion

Os byddaf yn gadael yn gynnar er mwyn defnyddio fy amser gweithgaredd corfforol, a allaf wneud rhywbeth arall yn gyntaf?

Na allwch. Os byddwch yn cymryd eich amser gweithgaredd corfforol ar ddiwedd y diwrnod gwaith, dylech wneud y gweithgaredd corfforol yr adeg honno ac nid yn hwyrach gyda’r nos.

Os bydd fy ngweithgaredd corfforol yn cymryd mwy o amser na’r hyn a neilltuwyd (un awr pro-rata), a oes modd i mi gymryd amser ychwanegol?
Nac oes, mae gennych hawl i uchafswm o un awr (pro rata) yr wythnos o amser gweithgaredd corfforol yn unig. Mae’n rhaid i’r amser hwn gynnwys yr amser a gymerir i baratoi ar gyfer eich gweithgaredd ac i ddychwelyd i’r gwaith hefyd, gan gynnwys, unrhyw newid dillad a chael cawod a’r amser a gymerir i deithio i’ch gweithgaredd corfforol ac yn ôl, os oes angen hyn. Er enghraifft, gellir defnyddio awr o amser gweithgaredd corfforol i gerdded yn ôl ac ymlaen i’r gampfa (10 munud), newid a chael cawod (10 munud) ac ymarfer (40 munud).

Fodd bynnag, gallwch drafod â’ch rheolwr llinell sut y gellir defnyddio’r polisi gweithio hyblyg i gefnogi bod yn fwy egnïol yn ystod yr wythnos waith. Byddem yn eich annog hefyd i ystyried pa newidiadau bach y gallech wneud i’ch trefn ddyddiol fyddai’n eich galluogi i symud mwy.
Os na fyddaf yn defnyddio’r holl amser gweithgaredd corfforol yr wythnos hon, a oes modd i mi gario’r amser nad wyf wedi’i ddefnyddio ymlaen i’r wythnos nesaf?

Nac oes. Os nad ydych wedi defnyddio’r amser gweithgaredd corfforol o fewn yr wythnos, ni allwch ei gario ymlaen a byddwch yn colli’r amser hwnnw.

Os byddaf yn gweithio yn rhywle gwahanol i’m swyddfa arferol neu’n gweithio o gartref, a allaf ddefnyddio fy amser gweithgaredd corfforol?
Gallwch. Gallwch ddefnyddio’r amser gweithgaredd corfforol ble bynnag rydych chi’n gweithio (e.e. tra byddwch yn gweithio yn eich swyddfa, ar un o safleoedd eraill Iechyd Cyhoeddus Cymru neu gartref).

Mae’n rhaid i chi ystyried y risg i chi eich hun ac i eraill o ganlyniad i’r gweithgaredd corfforol rydych yn bwriadu’i wneud a’r amgylchedd lle rydych yn bwriadu bod yn egnïol yn gorfforol ynddo, a chymryd y camau angenrheidiol i liniaru / osgoi’r risgiau a nodwyd gennych.

Cwestiynau Cyffredin am y Gwerthusiad

A oes rhaid i mi gymryd rhan yn y gwerthusiad?
Oes. Mae’n rhaid i bob gweithiwr sy’n cymryd rhan yn Amser i Symud gymryd rhan yn y gwerthusiad hefyd. Gall gweithwyr dynnu’n ôl o Amser i Symud a’r gwerthusiad ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, ni fydd gan weithwyr sy’n tynnu’n ôl o’r gwerthusiad hawl i ddefnyddio’r amser gweithgaredd corfforol mwyach.

Mae’n rhaid i weithwyr roi gwybod i’w rheolwr os byddant yn tynnu’n ôl o Amser i Symud a’r gwerthusiad.
Beth fydd y gwerthusiad yn ei olygu?
Ar ôl cofrestru i gymryd rhan yn Amser i Symud, byddwch yn cael e-bost yn cynnwys eich cod cofrestru personol. Gwnewch nodyn o’r cod hwn a’i gadw’n ddiogel. Bydd y cod hwn yn unigryw i chi a byddwch yn ei ddefnyddio i gwblhau’r deunyddiau gwerthuso. Bydd yr e-bost hefyd yn cynnwys dolen i dudalennau gwerthuso’r wefan a’r holiadur gwerthuso cyntaf. Mae’r wefan hon yn un gyhoeddus, ond mae’r tudalennau gwerthuso yn cael eu diogelu â chyfrinair; bydd y cyfrinair hwn yn cael ei ddarparu drwy e-bost hefyd.

Bydd aelod o’r tîm gwerthuso yn cysylltu â chi (dros yr e-bost/ffôn) i drefnu amser yn eich gweithle i gymryd mesuriadau corfforol penodol. Gofynnwn am eich cydweithrediad i drefnu’r apwyntiad hwn gan fod Tîm Ymchwil Hot House yn ceisio casglu’r mesuriadau corfforol ar draws safleoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn ffordd gost-effeithiol. Bydd y mesuriadau hyn yn cynnwys eich taldra, eich pwysau, canran braster y corff, màs braster, braster perfeddol, pwysedd gwaed, cyfradd curiad y galon ac oed metabolig. Yn ystod yr apwyntiad hwn, caiff y mesuriadau corfforol eu cymryd mewn ffordd anymwthiol mewn swyddfa benodedig yn eich canolfan. Er enghraifft, gofynnir i chi dynnu eich esgidiau a sefyll ar stepen a bydd hyn yn rhoi eich pwysau, canran braster y corff, màs braster, braster perfeddol ac oed metabolig.

Nodwch na fydd tîm Ymchwil Hot House yn cynnig unrhyw gyngor nac arweiniad i gyfranogwyr are u statws iechyd nac yn eu cyfeirio at wasanaethau iechyd eraill yn seiliedig ar y wybodaeth/mesuriadau a gasglwyd. Dylai’r cyfranogwyr ystyried eu hiechyd a’u ffitrwydd eu hunain cyn cymryd rhan yn y fenter Amser i Symud.

Ar ôl 6 mis a 12 mis, bydd dolen i holiadur ar-lein yn cael ei hanfon atoch dros yr e-bost a bydd gofyn i chi gwblhau’r holiadur. Bydd yr holiadur yn eich holi ynglŷn â’ch defnydd o’r amser gweithgaredd corfforol. Ar ôl 12 mis, bydd aelod o’r tîm gwerthuso yn gofyn am gymryd eich mesuriadau corfforol unwaith eto.

Dim ond y tîm gwerthuso fydd â mynediad i unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi fel rhan o’ch gwerthusiad ar-lein. Bydd yr holl ddata a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael eu cadw’n ddiogel. Bydd y tîm gwerthuso yn mynd ati i droi’r holl ddata’n ddi-enw fel nad oes modd adnabod unrhyw unigolyn ac ni fydd eich enw yn cael ei storio ochr yn ochr ag unrhyw ddata a gesglir gennym fel rhan o’r gwerthusiad.
A fydd y ffaith fy mod yn cymryd rhan yn y gwerthusiad yn gyfrinachol?
Bydd yr holl wybodaeth y byddwch yn ei rhoi fel rhan o’r gwerthusiad yn hollol gyfrinachol. Mae hyn yn golygu y bydd y wybodaeth yn ddi-enw ac ni fydd yn cael ei storio gyda’ch enw. Ni fydd modd adnabod unrhyw gyfranogwr o’r wybodaeth y bydd y tîm ymchwil yn ei rhannu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru neu gyhoeddiadau’n defnyddio’r casgliadau.

Os byddwch yn dewis tynnu’n ôl o’r gwerthusiad, mae’n rhaid i chi roi gwybod i’ch rheolwr llinell. Bydd methu â chwblhau’r deunyddiau gwerthuso yn golygu na fydd modd i chi gymryd rhan yn Amser i Symud mwyach.
Sut y caiff canlyniadau’r gwerthusiadau eu rhannu?

Bydd casgliadau’r gwerthusiadau yn cael eu cynnwys mewn adroddiad a chynnyrch academaidd arall (h.y. papurau adolygu cymheiriaid). Caiff yr adroddiad ei gylchredeg i bawb sy’n gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Pwy sydd wedi adolygu’r gwerthusiad hwn?

Mae’r gwerthusiad wedi cael cymeradwyaeth foesegol gan Bwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol.

Gwybodaeth i reolwyr

Beth sydd angen i mi ei wneud fel rheolwr llinell?

Pan fydd gweithwyr yn cofrestru i gymryd rhan yn Amser i Symud gofynnir iddynt roi gwybod i’w rheolwr llinell. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn siarad â’r gweithwyr rydych yn eu rheoli, i weld a ydynt yn cymryd rhan yn y peilot. Os ydynt yn cymryd rhan yn Amser i Symud, trafodwch gyda nhw pryd a sut maen nhw’n dymuno cymryd eu hamser er mwyn gwneud y gorau o’u cyfleoedd ar gyfer gweithgaredd corfforol wrth ystyried parhad busnes.

Fel rheolwr bydd angen i chi ystyried pryd y bydd gweithwyr yn dymuno cymryd eu hamser gweithgaredd corfforol a dylech gytuno i’r amser arfaethedig lle bynnag y bo modd. Fodd bynnag, os ydych yn teimlo bod yr amser arfaethedig yn gwrthdaro â busnes allweddol ac yn credu efallai fod amser amgen gwell sy’n gweithio i’r unigolyn a’r busnes, gallwch awgrymu amser arall.

Peilot deuddeg mis a gefnogir gan y Bwrdd Gweithredol yw Amser i Symud ac mae ar gael i bob gweithiwr. Felly, oni bai bod rheswm busnes clir pam y byddai’r cais yn cael ei wrthod, byddem yn eich annog i gael sgwrs agored gyda’r gweithiwr i geisio dod o hyd i ateb sy’n dderbyniol i bawb o ran pryd a sut i gymryd yr amser gweithgaredd corfforol. Os na chaiff dim ei ganfod, cysylltwch â’r Tîm Pobl i gael rhagor o gyngor drwy eu Canolfan Cymorth Busnes.

Nid oes angen i weithwyr ddarparu tystiolaeth i’w rheolwr llinell o’r gweithgaredd corfforol y maent wedi’i gwblhau, na ‘llofnodi i mewn / allan’ cyn neu ar ôl yr amser gweithgaredd corfforol.

Fodd bynnag, fel tîm efallai y byddwch yn dymuno cofnodi pryd y mae gweithwyr yn cymryd eu hamser gweithgaredd corfforol at ddibenion parhad busnes / rheoli eich tîm. Ni fydd angen y wybodaeth hon ar y tîm gwerthuso.

Fel tîm, bydd angen i chi drafod a chytuno a ydych yn cofnodi pryd y mae gweithwyr yn cymryd eu hamser ac os ydych chi, sut y caiff ei gofnodi. Er enghraifft

  • Taflen amser electronig y Gwasanaeth Gwybodeg
  • Taflenni amser gweithio hyblyg
  • Dyddiaduron tîm / unigol electronig Outlook

Mae’n rhaid i weithwyr roi gwybod i’w rheolwr os ydynt yn tynnu’n ôl o Amser i Symud a’r gwerthusiad.

Gwybodaeth bellach

Cafodd y cwestiynau cyffredin eu llunio i ateb unrhyw gwestiynau / pryderon sydd gennych. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Amser i Symud, cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwerthusiad, cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amser i Symud

Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Ty Clwydian,
Parc Technoleg Wrecsam,
Wrecsam
LL13 7YP

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.