Awgrymiadau ar gyfer defnyddio eich amser

Mae llawer o fathau gwahanol o weithgareddau corfforol ond y peth pwysicaf yw canfod gweithgaredd rydych yn ei fwynhau ac y byddwch yn parhau i’w wneud.

Gallwch ddefnyddio’r cyfle hwn hefyd i ymuno â ffrindiau a chydweithwyr yn y gwaith i roi cynnig ar rywbeth newydd! Dyma ychydig o syniadau i’ch rhoi chi ar ben ffordd:

SOFFA I 5K

Bandiau cryfder

Bandiau cryfder

Ymunwch â ni yn Amser i Symud a chewch fand cryfder am ddim. Maent yn ffordd wych o wella eich cryfder a hyblygrwydd, a gall hyn wneud gweithgareddau bob dydd yn rhwyddach. Edrychwch ar ganllaw Sefydliad Prydeinig y Galon ar ymarferion bandiau cryfder.

Mwynhau’r awyr agored?

Mwynhau’r awyr agored?

Cerdded, loncian, rhedeg neu heicio – dewiswch beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, gan eu bod i gyd am ddim! I gael rhagor o wybodaeth a syniadau am lefydd i’w darganfod.

Ymarfer Corff yn y Swyddfa

Ymarfer Corff yn y Swyddfa

Os hoffech gymryd rhan mewn gweithgaredd tebyg i ddosbarth ymarfer corff yn eich swyddfa, ond nad ydych yn gwybod ble i ddechrau, edrychwch ar stiwdio ffitrwydd y GIG i gael syniadau ymarfer corff y gallwch roi cynnig arnynt am ddim, gan gynnwys fideos ymarfer corff sy’n dangos ymarferion aerobig a chryfder, Pilates a Ioga, a chynlluniau ffitrwydd ychwanegol.

Awgrymiadau ar gyfer cadw’n ddiogel

Mae gweithgaredd corfforol yn rhan arferol o fywyd ac yn hanfodol ar gyfer cynnal a gwella iechyd a lles. Faint bynnag eich oedran, gallwch elwa o fod yn fwy egnïol, hyd yn oed os nad ydych wedi bod yn egnïol tan I chi gyrraedd canol oed, neu hŷn. Mae cyfnodau byr o weithgaredd corfforol ac ychydig o ymdrech yn fan cychwyn haws os nad ydych wedi bod yn egnïol ers cryn amser, gan ei bod yn bwysig cynyddu gweithgaredd corfforol yn araf a chaniatáu amser i’ch corff addasu.

Mae manteision iechyd gweithgaredd corfforol yn llawer mwy na’r risgiau. Ond, er mwyn sicrhau bod eich camau cyntaf tuag at fod yn egnïol yn rhai rydych yn eu mwynhau; mae angen iddynt fod yn ddiogel. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cadw’n ddiogel:

 1. Peidiwch â gwneud gweithgaredd corfforol os ydych yn teimlo’n sâl neu os bydd eich tymheredd yn uchel
 2. Rhowch y gorau iddi os byddwch mewn poen, yn teimlo’n ben-ysgafn, yn flinedig neu’n dechrau teimlo’n sâl
 3. Sicrhewch nad ydych yn sychedig. Mae’n bwysig yfed dŵr cyn, yn ystod ac ar ôl y gweithgaredd – peidiwch ag aros tan y byddwch yn sychedig
 4. Os oes gennych gyflwr meddygol / llawfeddygol blaenorol, e.e. pwysedd gwaed uchel neu glefyd y galon, gwiriwch pa weithgareddau corfforol fyddai fwyaf addas i chi, a pha rai y dylech eu hosgoi, neu ofyn am gyngor gan Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol.
 5. Sicrhewch fod unrhyw weithgaredd rydych yn dewis ei wneud o fewn eich gallu a’ch cyfyngiadau eich hun, gan gynnwys meddyginiaethau a’r risgiau sy’n gysylltiedig â nhw
 6.  Dylai pawb, waeth beth yw cyflwr eu hiechyd, ffitrwydd neu lefel eu gweithgaredd corfforol, gynyddu eu lefelau gweithgaredd corfforol yn raddol. Dylai pobl sydd yn gwneud ychydig iawn o weithgaredd corfforol, nad ydynt yn ffit neu sydd â chlefyd yn barod, dalu sylw arbennig i hyn
 7. Mae’r risgiau sy’n gysylltiedig â chymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, ar lefel sy’n hybu iechyd, yn isel, ac mae pobl segur sy’n cynyddu lefel eu gweithgaredd corfforol yn raddol yn annhebygol o wynebu risgiau sylweddol
 8. Mae risgiau uwch yn codi’n bennaf ymysg pobl sy’n ymarfer ar lefelau dwys, pobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon cyswllt a hyfforddiant ffitrwydd ar lefelau uchel iawn, pobl sydd â chlefydau cyhyrysgerbydol eisoes, pobl sydd â chyflyrau iechyd eisoes a chyflyrau cudd a phobl sy’n symud yn rhy gyflym o un lefel o weithgaredd corfforol i lefel uwch
 9. Yn anaml iawn, gallai pobl segur, nad ydynt yn ffit o gwbl, ac sy’n dechrau gwneud ymarfer corff egnïol iawn wynebu risgiau cardiofasgwlaidd uwch

I gael rhagor o awgrymiadau am ffyrdd o gynyddu gweithgareddau corfforol yn eich bywyd bob dydd, dilynwch y ddolen hon i adroddiad Get active, Stay active Sefydliad Prydeinig y Galon

Ffynnonellau: BHF 2014 (Get active, stay active), DH 2011 (Start Active, Stay Active), DH 2004 (At least five a week)

Awgrymiadau i’w hystyried cyn dechrau eich gweithgaredd corfforol

Os ydych yn bwriadu dechrau gwneud gweithgaredd corfforol sy’n wahanol i’r hyn sy’n arferol i chi, neu mewn lleoliad lle nad ydych yn arfer ymgymryd â gweithgaredd corfforol, dylech ystyried y risgiau sy’n gysylltiedig â hynny i chi ac i eraill. Y prif argymhellion yw:

 1. Edrych o amgylch, a oes unrhyw risgiau i’ch diogelwch personol neu i eraill os ydych yn ymgymryd â’r gweithgaredd hwn? Os oes, cymerwch gamau i ddileu’r risgiau hyn
 2. Byddwch yn ymwybodol o’r amgylchedd ble rydych yn gwneud eich gweithgaredd corfforol, ac unrhyw risgiau cysylltiedig, e.e. mewn adeilad, yng nghefn gwlad, wrth ddŵr, ar/ger ffordd. Cymrwch y camau diogelwch angenrheidiol i leihau / osgoi risgiau

Amser i Symud

Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Ty Clwydian,
Parc Technoleg Wrecsam,
Wrecsam
LL13 7YP

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.