MAE COFRESTRU WEDI'I GAU NAWR

Cofrestrwch ar gyfer Amser i Symud

Y GWERTHUSIAD

Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn gwerthusiad a gaiff ei gwblhau gan Dîm Ymchwil Hot House o Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Bangor. Cyn penderfynu a ydych am gymryd rhan ai peidio, mae’n bwysig eich bod yn deall pam mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal a beth mae’n ei olygu. Treuliwch amser yn darllen yr holl wybodaeth a ddarperir isod a chysylltu â Thîm Ymchwil Hot House Research drwy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. os oes unrhyw beth nad yw’n glir neu os hoffech gael gwybod mwy.

Gallwch gymryd rhan yn y gwerthusiad hwn os ydych yn bodloni’r meini prawf cynhwysiant, sef:
  • Eich bodyn 18 oed neu hŷn
  • Eiwch bod yn gweithoi i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cam Un

Cofrestru

Cofrestrwch ar gyfer Amser i Symud a chytunwch i gymryd rhan yn y gwerthusiad drwy lenwi’r ffurflen gais isod.

Cam Dau

Llenwch y ffurflen gais

Ar ôl cofrestru, byddwn yn anfon dolen i’r dudalen werthuso gyntaf. Dylai gymryd tuag 20 munud i’w chwblhau. Mae’r holl werthusiadau yn ddienw. Mae rhagor o wybodaeth am y gwerthusiadau ymhellach i lawr y dudalen hon.

Cam Tri

Cael eich mesur

Bydd aelod o’r tîm ymchwil yn cysylltu â chi i drefnu amser i gymryd eich mesuriadau corfforol.

Cam Pedwar

Dechreuwch symud

Ar ôl cwblhau’r holl gamau hyn, gallwch ddechrau defnyddio eich amser Amser i Symud.

GWERTHUSIAD Cwestiynau Cyffredin

Pam rydym yn cynnal y gwerthusiad hwn?

Profwyd bod mwy o weithgaredd corfforol yn arwain at ystod eang o fanteision o ran iechyd corfforol (e.e. atal clefyd y galon, diabetes math 2 a gordewdra) ac iechyd meddwl (e.e. llai o straen a gwell cwsg). Er mwyn helpu i gynyddu faint o weithgaredd corfforol mae’r staff yn ei wneud, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyflwyno menter gweithgaredd corfforol fel yr amlinellir ar y wefan.

Gofynnwyd i Dîm Ymchwil Hot House gynnal gwerthusiad annibynnol o beilot y fenter gweithgaredd corfforol. Bydd y gwerthusiad hwn yn galluogi Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddeall effaith cyflwyno’r fenter ar iechyd a lles staff sy’n cymryd rhan.

Ariennir y gwerthusiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

A oes rhaid i mi gymryd rhan?

Mae cymryd rhan yn y fenter gweithgaredd corfforol yn hollol wirfoddol ac mae ar gael i holl staff Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n ofynnol i staff sy’n cymryd rhan yn rhaglen beilot y fenter gweithgaredd corfforol a drefnwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gymryd rhan yn y gwerthusiad o’r peilot. Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan yn y fenter gweithgaredd corfforol a’r gwerthusiad ohoni, byddwn yn gofyn i chi lofnodi ffurflen gydsynio.

Gallwch dynnu’n ôl o’r gwerthusiad ar unrhyw adeg, ac nid oes rhaid i chi roi rheswm dros hynny. Ni fydd penderfyniad i dynnu’n ôl yn effeithio ar eich hawliau, fodd bynnag, mae’n golygu na fyddwch yn gallu cymryd rhan yn y fenter gweithgaredd corfforol sy’n cael ei rhedeg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru mwyach.

Beth fydd yn digwydd i mi os byddaf yn cytuno i gymryd rhan?

Ar ôl i chi gydsynio i gymryd rhan yn y fenter gweithgaredd corfforol a’r gwerthusiad, byddwch yn cael e-bost i gadarnhau eich bod wedi cofrestru a bydd Tîm Ymchwil Hot House hefyd yn cael gwybod. Ar yr adeg hon byddwch wedi’ch cofrestru i gymryd rhan. Bydd yr e-bost y byddwch yn ei gael yn cynnwys dolen at y wefan gwerthuso, cyfrinair i gael mynediad i’r tudalennau gwerthuso, a’ch cod adnabod personol i’w ddefnyddio pan fyddwch yn cwblhau holiaduron ar-lein. Cofiwch gadw’r cod adnabod personol yn ddiogel a pheidiwch â’i rannu gan ei fod yn unigryw i chi.

Bydd yr holiadur cyntaf yn cymryd oddeutu 20 munud i’w gwblhau. Bydd yn cynnwys cyfres o gwestiynau’n ymwneud ag: ymddygiadau iechyd, iechyd a lles meddwl, dull cymudo, demograffeg (h.y. oedran, rhyw, statws anabledd, swydd bresennol), canfyddiad/defnydd o’r awr gweithgaredd corfforol.

Bydd aelod o Dîm Ymchwil Hot House yn cysylltu â chi (dros yr ebost/ffôn) i drefnu amser yn eich gweithle i gymryd mesuriadau corfforol penodol. Gofynnwn am eich cydweithrediad i drefnu’r apwyntiad hwn gan fod Tîm Ymchwil Hot House yn ceisio casglu’r mesuriadau corfforol ar draws safleoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn ffordd gosteffeithiol. Bydd y mesuriadau corfforol yn cynnwys eich taldra, eich pwysau, canran braster y corff, màs braster, braster perfeddol, pwysedd gwaed, cyfradd curiad y galon ac oed metabolig; cesglir yr holl fesuriadau mewn ffordd anymwthiol gan ddefnyddio stadiomedr, dadansoddwr cyfansoddiad y corff a monitor pwysedd gwaed. Dim ond Tîm Ymchwil Hot House fydd yn gweld y mesuriadau hyn.

Nodwch na fydd tîm Ymchwil Hot House yn cynnig unrhyw gyngor nac arweiniad i gyfranogwyr are u statws iechyd nac yn eu cyfeirio at wasanaethau iechyd eraill yn seiliedig ar y wybodaeth/mesuriadau a gasglwyd. Dylai’r cyfranogwyr ystyried eu hiechyd a’u ffitrwydd eu hunain cyn cymryd rhan yn y fenter Amser i Symud.

Chwe mis ar ôl i chi gofrestru, anfonir dolen atoch i holiadur ar-lein byr y bydd gofyn i chi ei gwblhau. Bydd yr holiadur yn eich holi am y fenter gan gynnwys sut fathau o weithgaredd corfforol rydych yn eu gwneud. Ddeuddeg mis ar ôl i chi gofrestru, bydd gofyn i chi hefyd gwblhau holiadur dilynol terfynol, a threfnu amser i gwrdd â Thîm Ymchwil Hot House er mwyn cymryd eich mesuriadau corfforol am y tro olaf.

Fel rhan o’r gwerthusiad efallai y cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn cyfweliad neu grŵp ffocws i archwilio eich profiadau o gymryd rhan yn yr ymyriad. Cysylltir â chi ynglŷn â’r rhain yn ddiweddarach. Mae cymryd rhan yn y rhain yn wirfoddol a gofynnir am ganiatâd ar wahân gennych er mwyn cymryd rhan.

A oes unrhyw risgiau / fanteision yn gysylltiedig â’r gwerthusiad?

Ni ddisgwylir y bydd unrhyw risigau yn gysylltiedig â chymryd rhan. Bydd yr holl ddata a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael eu cadw’n ddiogel. Bydd Tîm Gwerthuso Hot House yn mynd ati i droi’r holl ddata’n ddi-enw fel nad oes modd adnabod unrhyw unigolyn ac ni fydd eich enw yn cael ei gadw ochr yn ochr ag unrhyw ddata a gesglir gennych fel rhan o’r gwerthusiad. Fel y nodwyd, ar ôl cofrestru, byddwch yn cael cod adnabod personol, sef cod di-enw sy’n cael ei greu ar hap ac sy’n unigryw i chi. Bydd y cod hwn yn cael ei gadw gyda’ch data, yn lle eich enw. Peidiwch â rhannu’r cod hwn ag unrhyw un. Os byddwch yn colli eich cod, cysylltwch â Thîm Gwerthuso Hot House ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..      

Y fenter hon fydd yr enghraifft fwyaf o fenter genedlaethol gweithgaredd corfforol yn y gwaith yng Nghymru, felly bydd y casgliadau o’r gwerthusiad o ddiddordeb i Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ogystal â sefydliadau eraill, yn genedlaethol yng Nghymru, ar draws y DU, ac yn rhyngwladol.

Os ydych yn pryderu neu os bydd problem mae croeso i chi gysylltu â Thîm Ymchwil Hot House ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Os hoffech wneud cwyn neu godi pryderon ynglŷn ag unrhyw agwedd ar y gwerthusiad hwn ond nad ydych am siarad â Thîm Ymchwil Hot House, gallwch gysylltu â Chadeirydd Pwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol: Dr Lynne Williams (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

A fydd y ffaith fy mod yn cymryd rhan yn y gwerthusiad yn cael ei gadw’n gyfrinachol?

Bydd yr holl wybodaeth y byddwch yn ei darparu fel rhan o’r gwerthusiad yn hollol gyfrinachol. Mae hyn yn golygu y bydd y wybodaeth yn ddienw ac ni fydd yn cael ei storio gyda’ch enw. Ni fydd modd eich adnabod o’r wybodaeth y bydd Tîm Ymchwil Hot House yn ei rhannu â’ch cyflogwr neu mewn adroddiadau a fydd yn defnyddio’r casgliadau.

Fel yr amlinellwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae’n ofynnol i chi roi gwybod i’ch rheolwr llinell eich bod yn cymryd rhan yn y fenter a’r gwerthusiad, ac felly os ydych yn dewis tynnu’n ôl ar unrhyw adeg, dylech roi gwybod iddo/iddi am y newid. Os nad ydych yn llwyddo i gwblhau’r deunyddiau gwerthuso, ni fyddwch o ganlyniad yn gallu cymryd rhan yn y fenter bellach gan ei fod yn ofyniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru bod unrhyw un sy’n cymryd rhan yn y fenter hefyd yn cymryd rhan yn y gwerthusiad. 

Sut y caiff y canlyniadau eu rhannu?

Bydd casgliadau’r gwerthusiad yn cael eu cynnwys mewn adroddiad a chynnyrch academaidd arall (h.y. papurau adolygu cymheiriaid). Caiff yr adroddiad ei gylchredeg i bawb sy’n gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Pwy sydd wedi adolygu’r gwerthusiad hwn?

Mae’r gwerthusiad wedi cael cymeradwyaeth foesegol gan Bwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol.


Ymchwilwyr: Dr Catherine Sharp a Dr Kat Ford
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ffôn: 01248 383519

Amser i Symud

Iechyd Cyhoeddus Cymru,
Ty Clwydian,
Parc Technoleg Wrecsam,
Wrecsam
LL13 7YP

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.